Contact

           Upson Regional Medical Center

          801 W. Gordon St.

          Thomaston, Georgia


           Phone: 706-646-5725

           Fax: 706-646-8083